-- KrystianPyka - 2010-01-17

zestaw pytań egzaminacyjnych z SIT

 1. Jakie dane opisują obiekt przestrzenny?

 2. Na czym polega modelowanie pojęciowe?
 3. Porównać model wektorowy prosty i topologiczny, zalety, wady.
 4. Opisać cechy danych przestrzennych.
 5. Porównać reprezentację wektorową i gridową, zalety, wady.
 6. Podać istotę zapytania atrybutowego.
 7. Wymienić operatory sąsiedztwa z podziałem na rastrowe i wektorowe.
 8. Wymienić operatory odległości z podziałem na rastrowe i wektorowe.
 9. Jakie parametry trzeba podać aby zdefiniować układ współrzędnych bazujący na odwzorowaniu Gaussa-Krugera?
 10. Jakie parametry trzeba podać aby zdefiniować układ współrzędnych bazujący na odwzorowaniu poprzecznym Mercatora?
 11. Opisać dwa zasadnicze typy transformacji pomiędzy układami współrzędnych.
 12. Opisać istotę kalibracji map.
 13. Skanowanie map – na czym polega, jakie stosuje się rozdzielczości geometryczne.
 14. Skanowanie map – na czym polega, jakie stosuje się rozdzielczości radiometryczne.
 15. Wymienić i scharakteryzować rodzaje metadanych.
 16. Korzyści ze stosowania metadanych w SIT.
 17. Struktura danych pomiarowych do budowy NMT.
 18. NMT w postaci GRID i TIN – zalety i wady.
 19. Podać zasadę interpolacji wysokości w siatce GRID przy zastosowaniu powierzchni prostokreślnej.
 20. Podać zasadę interpolacji wysokości w sieci TIN metodą planarną.
 21. Porównać modele DLM i DCM na przykładzie TBD.
 22. Jakie dane należą do KSIoT?
 23. Opisać zasady prowadzenia PRG.
 24. Podstawowe założenia INSPIRE.
Topic revision: r1 - 2010-01-17 - KrystianPyka
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback