Prowadzący zajęcia

Ćwiczenia / Laboratoria:

  • dr inż. Adam Boroń
  • dr inż. Sławomir Mikrut
  • mgr inż. Urszula Cisło

Wymiar zajęć

Laboratoria: 15 godzin/6 zajęć

Opis przedmiotu

W ramach zajęć laboratoryjnych studenci wykonują indywidualny temat: Numeryczny Model Rzeźby Terenu z pomiaru stereoskopowego zdjęć lotniczych. Temat ten wykonywany jest na zdjęciach w skali 1:50 000 obszaru Australii, wykonanych cyfrową kamerą lotniczą UltraCam. Tereny zarejestrowane na tych zdjęciach posiadają bardzo zróżnicowaną morfologię i charakteryzują się praktycznie brakiem pokrycia terenu roślinnością z jednoczesnym dużym zróżnicowaniem struktury i tekstury powierzchni. Zdjęcia o takich cechach tworzą idealne warunki stereopercepcji dla analizy i pomiaru rzeźby terenu. Pierwsze zajęcia poświęcone są testom widzenia stereoskopowego które wykonywane są na jednym ze stereogramów pomiarowych. Wyjaśniane jest pojęcie rozdzielczości pomiarowej i dokładności pomiaru. Wykonane przez studentów pomiary ok. 50 punktów kontrolnych porównywane są z wartościami wzorcowymi. Przeciętne wartości różnic oraz znaki odchyłek informują o predyspozycjach studentów do pomiarów stereoskopowych i stanowią podstawę do przydzielania indywidualnych obszarów roboczych. Na powierzchni ok. 25 ha każdy ze studentów wektoryzuje wszystkie linie strukturalne (szkieletowe) terenu, linie nieciągłości, wyłączeń oraz granice obszarów planarnych. W dalszym ciągu zagęszcza obszary pomiędzy wektorami siecią piket. Na każdych zajęciach prowadzący pomaga analizować rzeżbę terenu i kontroluje pomiary stereoskopowe zarówno pod względem dokładności jak i poprawności interpretacyjnej. Wszystkie pomiary wykonywane są z wykorzystaniem autografu cyfrowego VSD. Po zakończeniu pomiarów, obliczenie numerycznego modelu terenu metoda TIN wykonywane jest w programie InRoads. Wygenerowane z utworzonego modelu "surowe" warstwice stanowią podstawę do kontroli stereoskopowej NMT na stereogramie pomiarowym. Wyłapywane są błędy w nieprzylegania warstwic do powierzchni terenu i na tej podstawie poprawiane są dane żródłowe (wektory i pikiety) lub dodaje się nowe polepszające poprawne oddanie powierzchni topograficznej. Temat zaliczany jest indywidualnie. Obowiązuje: wykonanie poprawnego NMT, znajomość teorii NMT oraz napisanie obszernego sprawozdania z wykonania tematu. W trakcie semestru studenci nieobowiązkowo mogą wziąć udział w wykładzie na temat NMT.

Materiały do zajęć

Poniżej zamieszczone są materiały do zajęć.
Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
Microsoft Word filedoc KONSPEKT_NMT_2009.doc r1 manage 172.5 K 2009-02-18 - 11:19 AdamBoron  
PowerPointppt NMT2008_wyklad_.ppt r1 manage 1072.5 K 2009-02-18 - 11:05 AdamBoron  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r4 - 2009-05-24 - KrystianPyka
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback