LOTNICZY I NAZIEMNY SKANING LASEROWY

Czas trwania jednej edycji studiów podyplomowych:

2 semestry

od dnia 20.02.2010 do dnia 5.02.2011

Cel studiów podyplomowych:

Celem studiów jest przekazanie wiedzy na temat nowoczesnej metody pozyskiwania danych przestrzennych, jaką jest skaning laserowy (lotniczy i naziemny). Skaning to technologia, która w krajach wysokorozwiniętych stosowana jest w szerokim zakresie prac projektowych, inwentaryzacyjnych oraz realizacyjnych. Dla zastosowań, w których wymagana jest duża gęstość danych pomiarowych oraz wysoka dokładność skaning oferuje unikalne możliwości techniczne, niższe koszty prac polowych, zredukowanie czasu prac powykonawczych i pracochłonności w porównaniu do tradycyjnych metod pomiarowych. W Polsce, z uwagi na początki jej wdrożenia, metoda ta jest nadal mało znana. Studium ma na celu przybliżenie Słuchaczom możliwości zastosowań praktycznych jakie oferuje skaning laserowy.

Zakres tematyczny:

Podstawy skaningu lotniczego i naziemnego

Przetwarzanie danych skaningu lotniczego

Metody opracowania typowych produktów skanowania naziemnego

Integracja skaningu z fotogrametrią, teledetekcją i GIS

Modelowanie obiektów trójwymiarowych

Zastosowania skaningu laserowego w wybranych dziedzinach gospodarki

Inwentaryzacja zabytków metodami fotogrametrycznymi i skaningu laserowego

Wykorzystanie skaningu laserowego w leśnictwie i ochronie środowiska

Do kogo studia podyplomowe są adresowane:

Specjaliści w zakresie: geodezja, przemysł, budownictwo, leśnictwo, architektura, energetyka, górnictwo, hydrologia, transport, kryminalistyka, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne, transport i turystyka

Koszt uczestnictwa w studiach:

1500 PLN za semestr

Studia trwają dwa semestry (łącznie 3000 PLN)

Kierownik studiów podyplomowych:

Urszula Marmol

Tel .012 617 23 02; 697 214 790

e-mail:entice@agh.edu.pl

Kontakt:

tel: 697 214 790

e-mail: entice@agh.edu.pl

Przewidziana liczba uczestników:

min. 20

Limit przyjęć na studia podyplomowe:

30

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r8 < r7 < r6 < r5 < r4 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r8 - 2009-11-11 - MartaBorowiec
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback