Karta zgłoszenia na studia:

Zgłoszenia na studia przyjmowane są do dnia 31.12.2009.

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia i wysłanie na adres mail: entice@agh.edu.pl - narazie bez odręcznego podpisu

karta_zgloszenia_skaning.doc

Opłatę za pierwszy semestr studiów - 1500PLN należy dokonać do dnia 31.12.2009.

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r3 - 2009-11-11 - MartaBorowiec
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback