Zamiast przedmiotu "Teledetekcja i fotogrametria II" w semestrze letnim możesz studiować "Remote Sensing and Photogrammetry 2" w języku angielsku

Program przedmiotu po angielsku bedzie zbieżny z programem po polsku (nie trzeba będzie uczestniczyc w zajeciach po polsku). Liczba godzin bedzie tez inna niż na stronie www:

Studia po angielsku na AGH - baza przedmiotów

Proszę się jednak zarejestrować na stronie studiów po angielsku AGH (bedzie mozna ewentualnie zrezygnować), chodzi o rejestracje potencjalnie zainteresowanych studentów.

Jesli będzie wystarczająca liczba studentów to zrobimy spotkanie w sprawie omówienia szczegółów.

Ta oferta jest również ważna dla przedmiotu teledetekcja na specjaności GIFT (oczywiście bedzię to inna grupa z innym programem)

Beata Hejmanowska

more information

Kontakt: dr hab. inż. Beata Hejmanowska: prof.AGH, C-4, pok.212, galia@agh.edu.pl
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r4 - 2012-02-07 - BeataHejmanowska
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback