Systemy Informacji Przestrzennej

Kierunek: Inżynieria Środowiska
Rok studiów: IV
Semestr studiów: siódmy

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • Beata Hejmanowska

Ćwiczenia / Laboratoria:

  • Beata Hejmanowska

Wymiar zajęć

  • Wykład: 6 godzin
  • Ćwiczenia / Laboratoria: 12 godzin

Program wykładów

Program ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r4 - 2012-01-21 - BeataHejmanowska
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback