Systemy Informacji Przestrzennej

Kierunek: Inżynieria Środowiska
Rok studiów: III
Semestr studiów: piąty

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

 • Wojciech Drzewiecki
 • Beata Hejmanowska
 • Sławomir Mikrut
 • Tomasz Pirowski

Ćwiczenia / Laboratoria:

 • Wojciech Drzewiecki
 • Beata Hejmanowska
 • Sławomir Mikrut
 • Tomasz Pirowski

Wymiar zajęć

 • Wykład: 15 godzin
 • Ćwiczenia / Laboratoria: 30 godzin

Program wykładów

Program ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r15 | r12 < r11 < r10 < r9 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r10 - 2012-01-20 - BeataHejmanowska
 
 • Edit
 • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback