Technologia mobilnego pozyskiwania danych

Kierunek:Geodezja i Kartografia
Rok studiów: III
Semestr studiów: 5, fakultet

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • dr inż. Sławomir Mikrut
Ćwiczenia / Laboratoria:
  • dr inż. Sławomir Mikrut
  • mgr inż. Agnieszka Moskal
  • mgr inż. Elżbieta Pastucha

Wymiar zajęć

  • Wykład: 30 godzin
  • Ćwiczenia laboratoryjne 112 godzin

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Oceny

Przesyłanie sprawozdań

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r3 - 2015-10-21 - AgnieszkaMoskal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback