• Wstęp do teledetekcji.
  Historia rozwoju teledetekcji. Współczesne metody rejestracji krajobrazu - przegląd. Cechy danych teledetekcyjnych.Obraz cyfrowy.

 • Zdalna rejestracja powierzchni Ziemi.
  Interakcje obiektów z promieniowaniem. Promieniowanie odbite i emitowane. Systemy aktywne i pasywne. Okna atmosferyczne. Pasma wykorzystywane w teledetekcji - zarys technik zdalnej rejestracji (wielospektralnej, termalnej, mikrofalowej, radarowej, skaningu laserowego).

 • Fotointerpretacja.
  Cechy bezpośrednie i pośrednie obiektów. Zasady interpretacji obrazów. Zastosowania w różnych dziedzinach.

 • Rejestracja wielospektralna.
  Dane wielospektralne. Krzywa spektralna. Fizjonomia oka ludzkiego. Podstawy teorii barw. Kompozycje barwne. Selekcja. Źródła danych.

 • Wzmacnianie treści i przetwarzanie danych obrazowych.
  Wmacnianie treści pojedynczych kanałów: kontrast, progowanie, kwantyzacja, filtracje. Wmacnianie treści informacyjnej z obrazów wielospektralnych. Wagowanie międzykanałowe, indeksy wegetacji, integracja danych o różnej rozdzielczości, wykrywanie zmian na obrazach wieloczasowych.

 • Klasyfikacja.
  Klasyfikacja nadzorowana i nienadzorowana. Etapy klasyfikacji. Dokładność (wiarygodność) mapy pokrycia/użytkowania terenu uzyskanej na drodze klasyfikacji.

 • Geometria zdjęć lotniczych. Rzut środkowy, skala zdjęcia lotniczego, równanie kolinearności, opracowanie autogrametryczne stereogramu zdjęć lotniczych, ortofotografia.

 • Termografia.
Topic revision: r1 - 2013-01-26 - TomaszPirowski
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback