• Wstęp do teledetekcji.
  Historia rozwoju teledetekcji. Współczesne metody rejestracji krajobrazu - przegląd. Cechy danych teledetekcyjnych.Obraz cyfrowy.

 • Zdalna rejestracja powierzchni Ziemi.
  Interakcje obiektów z promieniowaniem. Promieniowanie odbite i emitowane. Systemy aktywne i pasywne. Okna atmosferyczne. Pasma wykorzystywane w teledetekcji - zarys technik zdalnej rejestracji (wielospektralnej, termalnej, mikrofalowej, radarowej, skaningu laserowego).

 • Fotointerpretacja.
  Cechy bezpośrednie i pośrednie obiektów. Zasady interpretacji obrazów. Zastosowania w różnych dziedzinach.

 • Rejestracja wielospektralna.
  Dane wielospektralne. Krzywa spektralna. Fizjonomia oka ludzkiego. Podstawy teorii barw. Kompozycje barwne. Selekcja. Źródła danych.

 • Wzmacnianie treści i przetwarzanie danych obrazowych.
  Wmacnianie treści pojedynczych kanałów: kontrast, progowanie, kwantyzacja, filtracje. Wmacnianie treści informacyjnej z obrazów wielospektralnych. Wagowanie międzykanałowe, indeksy wegetacji, integracja danych o różnej rozdzielczości, wykrywanie zmian na obrazach wieloczasowych.

 • Klasyfikacja.
  Klasyfikacja nadzorowana i nienadzorowana. Etapy klasyfikacji. Dokładność (wiarygodność) mapy pokrycia/użytkowania terenu uzyskanej na drodze klasyfikacji.

 • Geometria zdjęć lotniczych. Rzut środkowy, skala zdjęcia lotniczego, równanie kolinearności, opracowanie autogrametryczne stereogramu zdjęć lotniczych, ortofotografia.

 • Termografia.
Topic revision: r1 - 2013-01-26 - TomaszPirowski
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2015 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback

mersin escort bayan adana escort bayan izmit escort ankara escort bursa escort