Program wykładów

 • Wstęp do teledetekcji.
  Historia rozwoju teledetekcji. Współczesne metody rejestracji krajobrazu - przegląd. Cechy danych teledetekcyjnych. Przegląd i źródła danych satelitarnych.nMisje archiwalne i operacyjne.
 • Zdalna rejestracja powierzchni Ziemi. Rejestracja wielospektralna.
  Ścieżka energetyczna. Interakcje obiektów z promieniowaniem. Promieniowanie odbite i emitowane. Systemy aktywne i pasywne. Okna atmosferyczne. Pasma. Dane wielospektralne. Krzywa spektralna. Fizjonomia oka ludzkiego. Podstawy teorii barw. Kompozycje barwne. Selekcja.
 • Wzmacnianie treści.
  Wmacnianie treści pojedynczych kanałów: kontrast, progowanie, kwantyzacja, podstawy filtracji. Elementy wmacnianiania treści informacyjnej z obrazów wielospektralnych: wagowanie międzykanałowe (w tym indeksy wegetacji), transformacje liniowe (PCA, Tasseled Cup). Integracja danych wielospektralnych.
 • Fotointerpretacja i klasyfikacja.
  Cechy bezpośrednie i pośrednie obiektów. Zasady interpretacji obrazów. Zastosowania w różnych dziedzinach.
  Klasyfikacja nadzorowana i nienadzorowana. Etapy klasyfikacji. Dokładność (wiarygodność) mapy pokrycia/użytkowania terenu uzyskanej na drodze klasyfikacji
 • Analizy wieloczasowe.
  Zdjęcia multitemporalne. Metody analiz wieloczasowych - oparte o kompozycje barwne, obrazy różnicowe, wektor zmian CVA, klasyfikacje. Źródła danych.
 • Geometria zdjęć lotniczych. Rzut środkowy, skala zdjęcia lotniczego, równanie kolinearności, opracowanie autogrametryczne stereogramu zdjęć lotniczych, ortofotografia.
 • Skaning laserowy. Termografia.

Program ćwiczeń

Projektowe:

 • Wzmacnianie informacji z pojedynczych kanałów (4h)
- obraz cyfrowy,

- histogram, kontrast/jasność

- progowanie, kwantyzacja, algebra map

 • Wzmacnianie informacji z obrazów wielospektralnych - kompozycje barwne, krzywe spektralne (2h)
- generowanie, selekcja i ocena KB

- wyznaczanie krzywych spektralnych

 • Analizy wieloczasowe (4h)
- indeksy wegetacji

- analiza zmian metodą KB

- analiza zmian metodą różnicową (kanałó, indeksów wegetacji)

- wektor zmian CVA

 • Klasyfikacja obrazów wielospektralnych (4h)
- wybór pól treningowych, reguły decyzyjne

- opracowanie mapy pokrycia/użytkowania terenu 4h (CW)

- weryfikacja, ocena dokładności

- oddanie projektu

Laboratoria:

Interpretacja obrazu ortofotomap (4h)

Pozyskiwanie informacji przestrzennych ze stereogramu zdjęć w autografie cyfrowym (2h)

Lotniczy skaning laserowy (4h)

Termografia (4h)

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r7 < r6 < r5 < r4 < r3 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r7 - 2017-03-10 - TomaszPirowski
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback