PODSTAWY FOTOGRAMETRII I TELEDETEKCJI

Kierunek:Geodezja i Kartografia
Rok studiów: II (stacjonarne)
Semestr studiów: 4

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • prof. dr hab. inż. Krystian Pyka
Ćwiczenia:
  • dr inż. Natalia Borowiec
  • dr inż. hab. Urszula Marmol
  • dr inż. hab. Sławomir Mikrut
  • dr inż. Antoni Rzonca

Wymiar zajęć

  • Wykład: 30 godzin
  • Ćwiczenia projektowe 30 godz.

SYLABUS

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
PDFpdf FiT_harm_lab.pdf r1 manage 13.1 K 2014-09-15 - 06:51 ReginaTokarczyk  
PDFpdf Kryterium.pdf r1 manage 27.9 K 2013-09-16 - 08:39 ReginaTokarczyk  
PDFpdf Kryterium_oceniania_2015.pdf r1 manage 22.0 K 2015-10-06 - 10:56 ReginaTokarczyk  
PDFpdf Kryterium_oceniania_TiF.pdf r1 manage 21.9 K 2014-10-08 - 09:21 ReginaTokarczyk  
PDFpdf Literatura_TiF_2014.pdf r1 manage 13.3 K 2014-09-15 - 07:04 ReginaTokarczyk  
PDFpdf Program_wykladow_TiF.pdf r1 manage 84.1 K 2014-09-14 - 13:29 ReginaTokarczyk  
PDFpdf TiFI_cw_harm_2011.pdf r1 manage 33.6 K 2011-09-28 - 13:18 ReginaTokarczyk  
PDFpdf TiF_I_cw_harm_2012.pdf r1 manage 33.6 K 2012-10-01 - 10:29 ReginaTokarczyk  
PDFpdf TiF_I_cw_harm_2012_a.pdf r1 manage 313.3 K 2012-12-07 - 17:15 ReginaTokarczyk  
PDFpdf TiF_I_cw_harm_2013.pdf r1 manage 33.7 K 2013-10-24 - 08:31 ReginaTokarczyk  
PDFpdf TiF_I_cw_harm_2015.pdf r1 manage 13.4 K 2015-10-06 - 11:22 ReginaTokarczyk  
PDFpdf TiF_I_cw_harm_2017.pdf r1 manage 13.4 K 2017-09-28 - 10:22 ReginaTokarczyk  
PDFpdf TiF_cw_harm_2015.pdf r1 manage 13.4 K 2015-10-06 - 11:25 ReginaTokarczyk  
PDFpdf TiF_cw_harm_2015_v2.pdf r1 manage 13.4 K 2016-01-07 - 11:05 ReginaTokarczyk  
PDFpdf TiF_harm_lab_2014.pdf r1 manage 31.0 K 2014-09-22 - 11:44 ReginaTokarczyk  
PDFpdf literatura.pdf r1 manage 16.7 K 2010-04-12 - 08:39 ReginaTokarczyk  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r57 < r56 < r55 < r54 < r53 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r57 - 2022-04-23 - KrystianPyka
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback