[Nazwa przedmiotu]

Kierunek:
Rok studiów:
Semestr studiów:

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • dr hab. inż. Regina Tokarczyk
  • ...
Ćwiczenia / Laboratoria:
  • dr hab. inż. Regina Tokarczyk
  • ...

Wymiar zajęć

  • Wykład: [XX] godzin
  • Ćwiczenia / Laboratoria: [XX] godzin

Opis przedmiotu

[Program + opis przedmiotu]

Materiały do zajęć

Poniżej zamieszczone są materiały do zajęć.

  • Wykłady [tu wpisz odnośnik do strony]
  • Ćwiczenia [tu wpisz odnośnik do strony]

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Topic revision: r1 - 2012-09-25 - TWikiAdminUser
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback