Teledetekcja w Inżynierii Środowiska

Kierunek: przedmiot kierunkowy IŚ
Rok studiów: I mag
Semestr studiów:1

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • dr inż. Tomasz Pirowski, dr inż. Andrzej Wróbel
Ćwiczenia / Laboratoria:
  • Projekt: dr inż. Tomasz Pirowski
  • Laboratoria: dr inż. Andrzej Wróbel, mgr inż. Katarzyna Gabor, mgr inż. Sylwia Szlapińska

Wymiar zajęć

  • Wykład: 28 godzin
  • Ćwiczenia: 14 godzin
  • Laboratoria: 14 godzin

Program wykładów i ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r14 | r12 < r11 < r10 < r9 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r10 - 2016-02-18 - AndrzejWrobel
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback