Czasowa licencja Terrasolid dla studentów

W celu uzyskania czasowej licencji aplikacji Terrasolid (TMatch, TScan, Tmodeler, TPhoto) należy pobrać instalki potrzebnych aplikacji ze strony www.terrasolid.com

(aktualną wersję, zgodną z wersją MSt zainstalowaną na własnym laptopie)

oraz License Server Manager . Zainstalować aplikacje i menadżer licencji na własnym laptopie.

Topic revision: r1 - 2015-11-26 - UrszulaMarmol
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback