Wprowadzenie do Baz Danych

Kierunek: Geodezja i Kartografia
Rok studiów: IV
Semestr studiów: letni

Prowadzący zajęcia

Wykłady:
 • dr inż. Andrzej Wróbel
Zajęcia projektowe:
 • mgr inż. Michał Majewski

Wymiar zajęć

 • Wykład: 15 godzin
 • Zajęcia projektowe: 15 godzin

Kryteria oceny

Ocena końcowa z przedmiotu Wprowadzenie do baz danych będzie wystawiana na podstawie dwóch prac:

 1. kolokwium organizowanego przez dr Andrzeja Wróbla, które odbędzie się pod koniec semestru

 2. projektu wykonywanego w czasie zajęć.

Ocena końcowa będzie średnią z kolokwium i projektu.

Tematyka zajęć

Tematyka zajęć projektowych obejmuje następujące zagadnienia:
 • zasady projektowania baz danych
 • sposób tworzenia baz danych MS Access
 • mechanizmy kontroli poprawności wprowadzanych danych w bazach danych MS Access
 • sposób tworzenia zapytań SQL w bazach danych MS Access
 • zaawansowane zapytania SQL w MS Access - funkcje agregujące i grupowanie
 • sposób tworzenia raportów w MS Access
 • sposób tworzenia formularzy w MS Access

Materiały do zajęć

Materiały do zajęć projektowych oraz inne informacje związane z projektem można znaleźć na stronie: http://home.agh.edu.pl/~mimajew/wiki/doku.php?id=wprowadzeniedobazdanych

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r5 < r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r5 - 2009-04-07 - MichalMajewski
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback