Po zrealizowaniu programu student powinien posiadać umiejętność wykonywania zaawansowanych analiz GIS. Powinien posiadać wiedzę na temat aktualnego stanu wiedzy z zakresu metodyki i zastosowań systemów GIS i być przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich w tym zakresie. Powinien umieć zaproponować właściwie metody analiz danych przestrzennych dla potrzeb wspomagania decyzji na poziome lokalnym i regionalnym w oparciu o obowiązujące przepisy.

Program wykładów

Systematyka analiz rastrowych - zaawansowane zagadnienia reklasyfikacji i algebry map, związane z operatorami sąsiedztwa i operatorami odległości. mapy dazymetryczne ludności. Systemy GIS w biznesie.

Zaawansowana metodyka przetwarzania danych GIS. Definiowanie warunków w analizach przestrzennych. Fuzzy logic i miękkie definiowanie kryteriów. Ocena wieloparametryczna. Analizy wariantowe, kompensowanie kryteriów, analiza ryzyka. Źródła błędów danych przestrzennych i ich wpływ na wynik analiz. Ryzyko podejmowania decyzji związane z jakością danych.

Tworzenie baz danych w oprogramowaniu postgres, postgis, web GIS.

Podstawowe metody interpolacji rozkładów przestrzennych z danych pomiarowych. Podstawy geostatystyki i metod krigingowych. Metody oceny jakości wyników interpolacji. Wpływ jakości oszacowania rozkładu przestrzennego na wyniki przeprowadzanych z jego wykorzystaniem analiz przestrzennych.

3D GIS. Analizy sieciowe.

Wykorzystanie automatów komórkowych w analizach przestrzennych. Analizy wieloczasowe. Wpływ algorytmów obliczeniowych na wynik analiz. Modelowanie zjawisk i procesów przyrodniczych. Automatyzacja przetwarzania danych przestrzennych, wykorzystanie możliwości programistycznych aplikacji GIS. Przegląd projektów krajowych i zagranicznych pod kątem wykorzystywania analiz GIS. Wspomaganie decyzji z wykorzystaniem systemów GIS na poziomie lokalnym z wykorzystaniem danych katastralnych, uwzględniając obowiązujące przepisy. Projekt GIS’owski na poziomie regionalnym z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. Wykorzystanie narzędzi GIS dla wspomagania decyzji w zarządzaniu infrastrukturą przestrzenną (telekomunikacja, elektroenergetyka, ciepłownictwo, gazownictwo, wodociągi i kanalizacja)


Program laboratoriów

Operatory odległości (mapy tarcia/oporu i kosztów). Poszukiwanie optymalnej ścieżki.

Operatory sąsiedztwa - analizy widoczności. Lokalizacja sieci anten telefonii komórkowej w terenie górzystym.

Operatory odległości - analizy sieciowe na gridowymma modelu danych. Optylizacja działalności sieci sprzedaży (niekonkurencyjna).

Operatory odległości - GIS w Biznesie (analiza konkurencyjna punktów sprzedaży).

Tworzenie baz danych postgres, postgis

Wielowariantowe analizy wieloparametryczne, miękkie modelowanie warunków analizy, kompensacja kryteriów, analiza ryzyka.

Ryzyko podejmowania decyzji związane z jakością danych.

Analizy sieciowe.

Analizy na numerycznym modelu terenu, 3D GIS.

Analizy geomarketingowe.

Interpolacje danych środowiskowych.

Program ćwiczeń projektowych

Interpolacja danych środowiskowych.

Analiza wielokryterialna.

Bibliografia

Literatura podstawowa:

- Eastman J. R., 2001 “Idrisi tutorial”, Giude2” http://gis.depaul.edu/geography/courses/243/idrisi32_tutorial.pdf

- Stach A., „Komputerowe wspomaganie podejmowania decyzji, 2006/2007”: http://www.geoinfo.amu.edu.pl/staff/astach/Wyklady_SDSS.htm

- Advanced Applications of GIS in the Geosciences: http://dusk2.geo.orst.edu/buffgis

- Advanced GIS Cartographic Solution: http://www.advancedgis.ca/

Literatura uzupełniająca:

- Amir H Razavi, “ArcGIS Developer's Guide for Visual Basic Applications”

- Drzewiecki W., Wężyk P., Pierzchalski M., Szafrańska B.: Quantitative and Qualitative Assessment of Soil Erosion Risk in Małopolska (Poland), Supported by an Object-Based Analysis of High-Resolution Satellite Images. Pure and Applied Geophysics, Vol. 171, Issue 6, pp. 867-895 <a target="_top" href="http://dx.doi.org/10.1007/s00024-013-0669-7">DOI: 10.1007/s00024-013-0669-7</a>

- Hejmanowska B., “Wpływ jakości danych na ryzyko procesów decyzyjnych wspieranych analizami GIS ISSN 0867-6631 , Kraków 2005.

- Pirowski T., Drzewiecki W.: Mapa gęstości zaludnenia Krakowa - propozycja metodyki opracowania oraz przykładowe zastosowania. Roczniki Geomatyki, Tom X, Zeszyt 3 (53), 95-106

- http://grass.itc.it/ 9.http://www.itc.nl/ilwis/

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r16 < r15 < r14 < r13 < r12 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r16 - 2015-09-17 - BeataHejmanowska
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback