Lotniczy skaning laserowy i Numeryczny Model Terenu

Kierunek: Geodezja i Kartografia - studia niestacjonarne, stopień II
Rok studiów: II
Semestr studiów: 2

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • dr inż. Urszula Marmol
Laboratoria:
  • dr inż. Urszula Marmol
  • dr inż. Natalia Borowiec
  • mgr inż. Judyta Książek
  • mgr inż. Katarzyna Bernat

Wymiar zajęć

  • Wykład: 9 godzin
  • Projekt: 18 godzin

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r4 - 2013-10-30 - JakubKolecki
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback