Co to jest projekt inżynierski?

wg Regulaminu studiów AGH: projekt inżynierski stanowi udokumentowaną realizację praktycznego przedsięwzięcia projektowego (w tym także zespołowego) i obejmuje dokumentację techniczną określonego w temacie zadania

Struktura projektu inżynierskiego

Strona tytułowa projektu inżynierskiego (wg. wzoru z Dziekanatu)
Spis treści
Streszczenie
Summary

1. Wprowadzenie
Zawartość: czego dotyczy projekt, jaki cel został postawiony, jakie wykorzystano materiały/oprogramowanie, czy wykonywano pomiary, kiedy wykonano prace.
Objętość* 1-2 strony A4.

2. Teoretyczne ujęcie problemu **
Zawartość: opis teorii która wiąże się się z tematem projektu z powołaniem na źródła.
Objętość 2-3 strony A4.

3. Opis wykonanych prac
Zawartość: szczegółowy opis samodzielnie wykonanych prac czyli co zrobiono, wykaz danych, próbki jak wyglądają (pełna dokumentacja danych w załączniku).
Objętość 4-8 stron A4.

4. Przedstawienie wyników
Zawartość: szczegółowy opis uzyskanych wyników, zastawienia tabelaryczne (jeśli bardzo długie to tylko synteza a całość w załączniku), wykresy.
Objętość 3-6 stron A4.

5. Posumowanie i wnioski
Zawartość: czy postawiony cel został osiągnięty (jeśli nie to dlaczego), ocena Autora co do pracochłonności czynności wykonywanych w ramach projektu ze wskazaniem tych które były całkowicie manualne i tych w pełni zautomatyzowanych, sugestie co można wykonać lepiej, itp.
Objętość 1-2 strony A4.

6. Bibliografia

7. Wykaz załączników

* podane objętości nie mają charakteru sztywnego, w uzasadnionych przypadkach objętość rozdziałów może wychodzic poza limity. Sumaryczna objętość pracy to min. 10 stron (do tego dochodzi strona tytułowa i streszczenia).

** tytuł dostosowany do tematu, np.

2. Skanowanie naziemne w inwentaryzacji zabytków
2.1. Przegląd skanerów
2.2. Rodzaje dokumentacji

Wytyczne edycyjne:

 • czcionka Times New Roman,
 • tekst podstawowy 11 p.,strona z samym tekstem liczy ok. 4500 znaków
 • tytuły rozdziałów – 13 p. z wytłuszczeniem,
 • tytuły podrozdziałów - 12 p. z wytłuszczeniem,
 • tytuły punktów (podpunktów) – 11 p. z wytłuszczeniem,
 • podpisy pod rysunkami, tytuły tabel: 10 p.,
 • tekst w tabelach: 9 p.,
 • interlinia wewnątrz akapitu : pojedyncza,
 • interlinia pomiędzy akapitami: 1,5 wiersza (dodatkowy odstęp),
 • jednakowe wcięcia akapitów (wybrać z zakresu 7 – 12 mm),
 • justowanie obustronne (do lewej i prawej),
 • marginesy: po 2,5 cm
 • terminy i wyrażenia obcojęzyczne, jak również tytuły artykułów i książek należy pisać kursywą (Italic),
 • wyliczanie (najwyżej trójpoziomowe) jest preferowane przed numerowaniem (numerowanie wówczas, gdy kolejność czynności lub elementów jest istotna), zarówno wyliczanie jak i numerowanie musi być ujednolicone w całej pracy.
Zaproponowana mała czcionka i pojedynczy odstęp mają na celu zredukowanie objętości pracy, gdyż wszystkie prace sa przechowywane w archiwum.
Praca musi być wydrukowana: dla opiekuna dwustronnie, dla dziekanatu "czterostronnie".
Załączniki nie są drukowane a tylko nagrywane na CD.
Nie stosuje się żadnej oprawy, kartki mają być spięte tzw. grzbietem.

Bibliografia

W przypadku książek, artykułów należy podać:

 • Nazwisko i inicjał imienia autora – w postaci podanej w dokumencie;
 • Tytuł – w brzmieniu podanym w dokumencie,
 • Wydawca (książki) lub nazwa czasopisma (także wydawca jeśli prowadzi wiele czasopism) – w przypadku czasopism oznaczenie (identyfikator) numeru czasopisma (numer zeszytu, tomu);
 • Miejsce wydania;
 • Rok wydania;
 • ISBN – jeśli występuje.
W przypadku przepisów prawnych i technicznych:
Oryginalna nazwa przepisu włącznie z dniem wydania.

W przypadku materiałów z Internetu:
Autor, tytuł, adres www (data pobrania)
lub sam adres www gdy nie jest to dokument sygnowany przez okreslonego autora i posiadajacy tytuł

Sposób cytowania
Najpopularniejszy jest sposób polegajacy na podawaniu w tekście numeru pozycji w spisie literatury. Np.
Współczesne kamery fotogrametryczne dzielą się na kadrowe i linijkowe [2].

Przykład spisu literatury:
[1] Kraus K., Photogrammetry. Walter de Gruyter Co. 2007, ISBN: 978-3-11-019007-6.
[2] Kurczyński Z., Fotogrametria. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, ISBN 078-83-0117560-3.
[3] Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
[4] Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r4 - 2015-10-22 - KrystianPyka
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback