Cyfrowa fotogrametria lotnicza i satelitarna I

Kierunek: Geodezja i Kartografia stopień II
Rok studiów: 1
Semestr studiów:1
Rok akademicki 2021/22

stara wersja strony Fotogrametria cyfrowa semestr 7

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • Krystian Pyka (30)
Laboratoria:
  • Natalia Borowiec
  • Urszula Marmol
  • Krystian Pyka

Wymiar zajęć

  • Wykład: 30 godzin
  • Laboratoria: 30 godzin

Program wykładów i ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r26 < r25 < r24 < r23 < r22 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r26 - 2022-03-21 - KrystianPyka
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback