Program ćwiczen i wykładów

nr ćwiczenia nr wykłady
1 Microstation - wprowadzenie 1 Wprowadzenie ogólne do przedmiotu
2 Microstation - wykonanie projektu aerotriangulacji 2 Projekt fotogrametryczny, osnowa
3 Kolokwium 1, Aerotriangulacja Photomod 3 Aerotriangulacja z niezależnych modeli
4 Aerotriangulacja Photomod 4 Aerotriangulacja z niezależnych wiązek
5 Aerotriangulacja Photomod 5 Aerotriangulacja z niezależnych wiązek
6 Aerotriangulacja Photomod 6 Aerotriangulacja z obserwacjami GPS i INS
7 Aerotriangulacja Photomod\Bundlab 7 Detekcja błędów w aerotriangulacji
8 BUNDLAB 8 Aero - praktyka
9 BUNDLAB 9 Aero dla niskiego pułapu
10 Aerotriangulacja Photomod - automatyczna 10 kamery fotogrametryczne
11 Aerotriangulacja Photomod - automatyczna 11 kamery semi-fotogrametryczne
12 Aerotriangulacja PhotoScan 12 Modele geometrii obrazów lotniczych i satelitarnych
13 Kolokwium 2 13 VHRS
14 Zaliczenia 14 Podsumowanie

Opis ćwiczeń

Aerotriangulacja bloku zdjęć lotniczych

Temat obejmuje etap przygotowawczy, pomiarowy i analityczny w zakresie aerotriangulacji. Etap przygotowawczy polega na inwentaryzacji zdjęć poprzez ich rozmieszczenie na podkładzie topograficznym. Etap pomiarowy jest wykonywany na stacji fotogrametrycznej umożliwiającej symultaniczny podgląd wielu zdjęć. Etap analityczny jest wykonywany w oprogramowaniu realizującym metodę niezależnych wiązek.

Automatyczna aerotriangulacja bloku zdjęć lotniczych

Wykorzystywany jest blok zdjęć dla którego uprzednio wykonano aerotriangulację z obserwacjami manualnymi. Do automatycznej orientacji wzajemnej wykorzystywane są dwie metody różniące się strategią wyszukiwania punktów wiążących, zaimplementowane w dwóch narzędziach. W jednym jest zastosowany matching powierzchniowy, wykrywanych jest ok. 40 pkt/zdjęcie. Błędy wykryte podczas formowania szeregów i bloku są poprawiane manualnie. W drugim narzędziu, dedykowanym zdjęciom z UAV, matching ma charakter obiektowy, liczba wiązań na zdjęcie wynosi kilka tys. a błędy usuwane są na podstawie wskaźników jakości wielokrotnego wcięcia w przód.

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r18 < r17 < r16 < r15 < r14 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r18 - 2019-03-01 - KrystianPyka
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback