Program ćwiczen i wykładów

nr data ćwiczenia nr data wykłady
1 03.03.2015 Microstation - wprowadzenie - EP 1 28.02.2017 Wprowadzenie ogólne do przedmiotu - KP
2 10.03.2015 Microstation - wykonanie projektu aerotriangulacji - EP 2 07.03.2017 Projekt fotogrametryczny, osnowa – KP
3 17.03.2015 Aerotriangulacja Dephos - AeroSys - AB,ARz 3 14.03.2017 Aerotriangulacja z niezależnych modeli – KP
4 24.03.2015 Aerotriangulacja Dephos - AeroSys - AB,ARz 4 21.03.2017 Aerotriangulacja z niezależnych wiązek (1) – KP
5 31.03.2015 Aerotriangulacja Dephos - AeroSys - AB,ARz 5 28.03.2017 Aerotriangulacja z niezależnych wiązek (2) – KP
6 14.04.2015 Aerotriangulacja Dephos - AeroSys - AB,ARz 6 04.04.2017 Aerotriangulacja z obserwacjami GPS i INS – KP
7 21.04.2015 Aerotriangulacja Dephos - AeroSys - AB,ARz 7 11.04.2017 Detekcja błędów w aerotriangulacji – KP
8 28.04.2015 Aerotriangulacja Dephos - AeroSys - AB,ARz - 18.04.2017 ----------------------------
9 05.05.2015 Aerotriangulacja Dephos - AeroSys - AB,ARz 8 25.04.2015 Modele geometrii obrazów lotniczych i satelitarnych– KP
10 12.05.2015 Aerotriangulacja SocetSet - EP - 02.05.2017 ----------------------------
11 19.05.2015 Aerotriangulacja SocetSet - EP 9 09.05.2017 Kamery lotnicze – KP
12 26.05.2015 Aerotriangulacja SocetSet - EP 10 16.05.2017 Aerotriangulacja sieci zdjęć z UAV, porównanie do wyrównania klasycznego
13 02.06.2015 Aerotriangulacja SocetSet - EP/ Agisoft - SG/EP 11 23.05.2017 Wysokorozdzielcze obrazowanie satelitarne – KP
14 09.06.2015 Agisoft - SG/EP 12 30.05.2017 EP lub KP
15 16.06.2015 Agisoft - SG/EP 13 06.06.2017 Ela
      14 13.06.2017 EP lub Podsumowanie – KP
           

KP=Krystian Pyka, AB=Adam Boroń, ARz=Antoni Rzonca, EP=Elżbieta Pastucha, SG=Sylwia Gaj

Opis ćwiczeń

W ramach zajęć laboratoryjnych studenci smodzielnie wykonują aerotriangulację metodą niezależnych wiązek dla niewielkiego bloku lotniczych zdjęć cyfrowych. Aerotriangulacja wykonywana jest w w dwóch wariantach. W pierwszym, po wykonaniu projektu aerotriangulacji, wybór i pomiar punktów wiążących oraz fotopunktów realizowany jest manualnie na autografie DEPHOS, a obliczenie i wyrównanie aerotriangulacjiw w programie Aerosys. W drugim wariancie, na tym samym bloku, z wykorzystaniem cyfrowej stacji fotogrametrycznej Socet Set, pomiar fotopunktów wykonywany jest manualnie lub półautomatycznie natomiast pomiar punktów wiążących w pełni automatycznie. Obliczenie i wyrównaie aerotriangulacji wykonywane są w module tej stacji. Na zakończenie wykonywane jest porównanie wyników aerotriangulacji uzyskanych obu metodami.

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
PDFpdf Harmonogram_CFL_2013_2014.pdf r1 manage 12.1 K 2014-03-11 - 10:05 ElzbietaPastucha  
PDFpdf harmonogram-CFL.pdf r1 manage 11.0 K 2013-03-08 - 08:40 ElzbietaPastucha  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r18 | r16 < r15 < r14 < r13 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r14 - 2017-02-23 - KrystianPyka
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback