Lotniczy skaning laserowy i NMT

Kierunek: Geodezja i Kartografia, stopień II

Rok studiów: II
Semestr studiów: 2

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • Natalia Borowiec
  • Urszula Marmol
Ćwiczenia:
  • Laboratoria: Natalia Borowiec
  • Projektowe: Urszula Marmol

Wymiar zajęć

  • Wykład: 14 godzin
  • Laboratoria: 14 godzin
  • Projektowe: 28 godzin

Program wykładów i ćwiczeń

Czasowa licencja TerraSolid dla studentów

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r8 < r7 < r6 < r5 < r4 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r8 - 2018-10-06 - UrszulaMarmol
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback