Lotniczy skaning laserowy i NMT

Kierunek: Geodezja i Kartografia, stopień II

Rok studiów: II
Semestr studiów: 2
Rok akademicki 2014/15

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • dr inż. Natalia Borowiec
Ćwiczenia:
  • Laboratoria: dr inż. Natalia Borowiec
  • Projektowe: dr inż. Natalia Borowiec

Wymiar zajęć

  • Wykład: 30 godzin
  • Laboratoria: 15 godzin
  • Projektowe: 30 godzin

Program wykładów i ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r8 < r7 < r6 < r5 < r4 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r6 - 2014-09-29 - NataliaBorowiec
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2022 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback