Integracja danych przestrzennych

Kierunek: Geodezja i Kartografia, stopień II

Rok studiów: I
Semestr studiów: 1
Rok akademicki 2015/16

Prowadzący zajęcia

Wykład:

 • Krystian Pyka - 6 godz
 • Beata Hejmanowska - 6 godz
 • Mariusz Twardowski - 2 godz
Ćwiczenia audytoryjne:
 • Krystian Pyka - 8 godz
 • Beata Hejmanowska - 6 godz
Zajęcia projektowe:
 • Krystian Pyka - 10 godz
 • Beata Hejmanowska - 12 godz
 • Mariusz Twardowski - 6 godz

Wymiar zajęć

 • Wykład: 12 godzin
 • Ćwiczenia: 42 godzin (14A +28P)

Program wykładów i ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r18 | r16 < r15 < r14 < r13 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r14 - 2016-02-21 - KrystianPyka
 
 • Edit
 • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback