Integracja danych przestrzennych

Kierunek: Geodezja i Kartografia, stopień II

Rok studiów: I
Semestr studiów: 1
Rok akademicki 2016/17

Prowadzący zajęcia

Wykład:

  • Beata Hejmanowska - 8 godz.
  • Krystian Pyka - 6 godz.
Zajęcia projektowe:
  • Beata Hejmanowska - 14 godz.
  • Krystian Pyka - 14 godz.

Wymiar zajęć

  • Wykład: 14 godzin
  • Ćwiczenia projektowe: 28 godzin

Program wykładów i ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r18 < r17 < r16 < r15 < r14 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r15 - 2017-02-27 - KrystianPyka
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback