Materiały dydaktyczne

Materiały do wykładów

KP: wprowadzenie, układy wsp., formaty - wektorKP: geo-rastry i chmuryKP: IIP, UML,GML modele pojęciowe BDOT vs OSMzagadnienia do testu z wykładów KP

BH: wykłady w formie webinarium, patrz materiały do ćwiczeń

Materiały do ćwiczeń

2022 projekt KP/1: Wykorzystanie TFW do zgrubnej georeferencji zdjęć lotniczych
2022 projekt KP/2: Wykorzystanie chmury punktów w GIS - ALS2GIS
2022 projekt KP/3: Analiza jakości danych przestrzennych na przykładzie BDOT i OSM

Materiały archiwalne

2020 BH: https://github.com/bh-del/IDP

BH 2019

1. Postgres/PostGIS

https://www.postgresql.org/

http://www.postgresqltutorial.com/

2. Dane

https://www.facebook.com/pg/GIS-573684803030360/posts/?ref=page_internal

3. Integracja danych - projekt

  • definicja analizy przestrzennej
  • wybór danych (wektorowych, rastrowych, tekstowych, w różnych formatach, układach współrzędnych)
  • zidentyfikowanie trudności w integracji danych
  • rozwiązanie problemu, wykonanie analizy
Zadanie do rozwiazania na różnych platforfmach (Postgres/PostGIS, ArcGIS, do wyboru (np. 1 wektorowy i 1 rastrowy albo 2 rastrowe.....: QGIS, SAGA, IDRISI.. )


BH: Integracja danych, UA i SRTM

BH: Analizy w modelu rastrowym ♦ Lokalizacja_ILWISLokalizacja_IDRISI

Projekt 1 BH
IDP_przygotowanie_danych_IDRISI_ILWIS

IDP_przygotowanie_danych_ILWIS_NOWE

BH: Ćwiczenia 1 Wykonanie podstawowej analizy przestrzennej w największej liczbie programów
Celem analizy jest wybór lokalizacji spełniającej następujące warunki: 1. Obszary nieantropogeniczne. 2. Obszary niezalesione. 3. Odległość od wody: dalej niż 250 m. 4. Odległość od istniejącej zabudowy bliżej niż 500m.
dane_SHPdane_ILWISdane_IDRISIdane_Geomedia

BH: Ćwiczenia 2. Przygotowanie danych w IDRISI
Wstęp do IDRISI, TP przeczytać początek reszta na teledetekcjiPrzykładowy NMT SRTMIntegracja danych w IDRISI

BH: Ćwiczenia 3. Przygotowania danych w ILWIS ♦ dane Cw3

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
Compressed Zip archivezip Dane-trans-wektor.zip r1 manage 465.9 K 2016-02-19 - 21:00 KrystianPyka  
PDFpdf sprawozdanie_wytyczne.pdf r1 manage 41.7 K 2014-03-26 - 08:31 BeataHejmanowska  
PDFpdf szablon_raportu.pdf r1 manage 133.3 K 2014-03-26 - 08:31 BeataHejmanowska  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r77 < r76 < r75 < r74 < r73 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r77 - 2022-03-29 - KrystianPyka
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback