Metody geoinformatyczne w kształtowaniu przestrzeni

Kierunek: IŚ
Rok studiów: I magisterski
Semestr studiów:II

Prowadzący zajęcia

  • dr inż. Wojciech Drzewiecki

Wymiar zajęć

30 godzin

Program wykładów i ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r2 - 2012-01-05 - WojciechDrzewiecki
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback