Systemy informacji o terenie II

Kierunek: GiK
Rok studiów: IV
Semestr studiów: 7
dotyczy roku. akad. 2016/17

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • Krystian Pyka
Ćwiczenia / Laboratoria:
  • Urszula Marmol, Katarzyna Gabor, Judyta książek

Wymiar zajęć

  • Wykład: 9 godzin
  • Ćwiczenia projektowe: 18 godzin
    Przedmiot kończy się zaliczeniem

Program wykładów

Program ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r20 < r19 < r18 < r17 < r16 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r19 - 2016-10-01 - KrystianPyka
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback