Systemy informacji o terenie II

Kierunek: GiK
Rok studiów: IV
Semestr studiów: 7
dotyczy roku. akad. 2017/18

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • Krystian Pyka
Ćwiczenia / Laboratoria:
  • Urszula Marmol

Wymiar zajęć

  • Wykład: 9 godzin
  • Ćwiczenia projektowe: 18 godzin
    Przedmiot kończy się zaliczeniem

Program wykładów

Program ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r20 < r19 < r18 < r17 < r16 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r20 - 2017-09-22 - KrystianPyka
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback