-- KrystianPyka - 2010-09-04

  1. Analizy przestrzenne (2 godz.)
  2. Numeryczny Model Terenu (4 godz.)
    Definicja, pozyskiwanie danych, postacie NMT, zastosowanie
  3. IIP - INSPIRE (4 godz.)
    Definicja. cechy, tematy IIP, usługi danych przestzrennych, metadane, rejestry; TERYT, PRNG, PRG
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r3 - 2012-02-07 - KrystianPyka
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback