Harmonogram ćwiczeń laboratoryjnych

  Grupa lab.1 Grupa lab.2 Grupa lab.3 Grupa lab.4 Grupa lab.5 Grupa lab.6 Grupa lab.7 Grupa lab.8

Zjazd 1

s 5.03

T1 (s.508)

T5 (s.214)

T1 (s.508)

T5 (s.214)

T1 (s.508)

T5 (s.214)

T1 (s.508)

T5 (s.214)

n 6.03 - - - - - - - -

Zjazd 3

s 2.04

T4 (s.508)

T5 (s.214)

T4 (s.508)

T5 (s.214)

T4 (s.508)

T5 (s.214)

T4 (s.508)

T5 (s.214)

n 3.04 T4 (s.508) T1 (s.214) T4 (s.508) T1 (s.214) T4 (s.508) T1 (s.214) T4 (s.508) T1 (s.214)

Zjazd 4

s 9.04

T4 (s.508)

T2 (s.214)

T4 (s.508)

T2 (s.214)

T4 (s.508)

T2 (s.214)

T4 (s.508)

T2 (s.214)

n 10.04 - - - - - - - -

Zjazd 6

s 7.05

-

-

-

-

-

-

-

-

n 8.05 T4 (s.508) T2 (s.214) T4 (s.508) T2 (s.214) T4 (s.508) T2 (s.214) T4 (s.508) T2 (s.214)

Zjazd 7

s 21.05

T2 (s.214)

T3 (s.508)

T2 (s.214)

T3 (s.508)

T2 (s.214)

T3 (s.508)

T2 (s.214)

T3 (s.508)

n 22.05 T2 (s.214) T4 (s.508) T2 (s.214) T4 (s.508) T2 (s.214) T4 (s.508) T2 (s.214) T4 (s.508)

Zjazd 8

s 4.06

T3 (s.214)

T4 (s.508)

T3 (s.214)

T4 (s.508)

-

-

-

-

n 5.06 - - - - T3 (s.214)
T4 (s.508) T3 (s.214) T4 (s.508)

Zjazd 9

s 11.06

T5 (s.214)

T4 (s.508)

T5 (s.214)

T4 (s.508)

T5 (s.214)

T4 (s.508)

T5 (s.214)

T4 (s.508)

n 12.06 - - - - - - - -

Zjazd 10

s 18.06

T5 (s.214)

T4 (s.508)

T5 (s.214)

T4 (s.508)

T5 (s.214)

T4 (s.508)

T5 (s.214)

T4 (s.508)

n 19.06 Kol (s.214) Kol (s.508) Kol (s.214) Kol (s.508) Kol (s.214) Kol (s.508) Kol (s.214) Kol (s.508)
Oznaczenia:

s – sobota,

n – niedziela

Nazwy i sposób zaliczenia tematów:

Temat Ilość godzin Forma zaliczenia tematu
T1. Rzut środkowy, aparaty fotograficzne i kamery fotogrametryczne 2 kolokwium zaliczeniowe
T2. Badanie kartometryczności zdjęcia lotniczego 5 sprawozdanie na ocenę + kolokwium zaliczeniowe
T3. Projekt lotu fotogrametrycznego 2 sprawozdanie na ocenę + kolokwium zaliczeniowe

T4. Fotogrametryczne opracowanie elementów mapy zasadniczej na podstawie modelu zdjęć lotniczych:

4.1 orientacja stereogramu zdjęć lotniczych

4.2 stereodigitalizacja (wektoryzacja treści mapy zasadniczej)

10 sprawozdanie na ocenę + kolokwium zaliczeniowe
T5. Histogram obrazu cyfrowego, obrazy wielospektralne, kompozycje barwne, krzywa spektralna, komputerowa klasyfikacja obrazów wielospektralnych, klasyfikacja obrazów wielospektralnych – temat obliczeniowy 5 sprawozdanie na ocenę + kolokwium zaliczeniowe
Kolokwium zaliczeniowe 3  

Przesyłanie sprawozdań:

Grupa lab. 2, 4, 6 => mgr inż. Agnieszka Moskal

Grupa lab. 7 => mgr inż. Judyta Książek

Grupa lab. 1 i 3 => dr inż. Antoni Rzonca

Grupa lab. 8 => mgr inż. Katarzyna Gabor

Grupa lab. 5 => mgr inż. Sylwia Szlapińska

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r15 < r14 < r13 < r12 < r11 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r12 - 2016-03-04 - AgnieszkaMoskal
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback