Harmonogram ćwiczeń laboratoryjnych

Nazwy i sposób zaliczenia tematów:

Temat Ilość godzin Forma zaliczenia tematu
T1. Rzut środkowy, aparaty fotograficzne i kamery fotogrametryczne 3 kolokwium zaliczeniowe
T2. Badanie kartometryczności zdjęcia lotniczego 6 sprawozdanie na ocenę + kolokwium zaliczeniowe
T3. Projekt lotu fotogrametrycznego 3 sprawozdanie na ocenę + kolokwium zaliczeniowe

T4. Fotogrametryczne opracowanie elementów mapy zasadniczej na podstawie modelu zdjęć lotniczych:

4.1 orientacja stereogramu zdjęć lotniczych

4.2 stereodigitalizacja (wektoryzacja treści mapy zasadniczej)

9 sprawozdanie na ocenę + kolokwium zaliczeniowe
T5. Histogram obrazu cyfrowego, obrazy wielospektralne, kompozycje barwne, krzywa spektralna, komputerowa klasyfikacja obrazów wielospektralnych, klasyfikacja obrazów wielospektralnych – temat obliczeniowy 3 sprawozdanie na ocenę + kolokwium zaliczeniowe
Kolokwium zaliczeniowe 3  

Przesyłanie sprawozdań:

Grupa lab. 2, 4, => mgr inż. Agnieszka Moskal

Grupa lab. 3 => mgr inż. Judyta Książek

Grupa lab. 1 => dr inż. Antoni Rzonca

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r15 < r14 < r13 < r12 < r11 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r13 - 2017-04-19 - ReginaTokarczyk
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback