Teledetekcja i fotogrametria II-2014/15

Kierunek: Geodezja i Kartografia
Rok studiów: IV
Semestr studiów: 7

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • dr hab.inż. Regina Tokarczyk
Laboratoria:
  • dr inż. Adam Boroń
  • dr inż. Natalia Borowiec
  • dr inż. Urszula Cisło-Lesicka
  • mgr inż. Judyta Książek
  • mgr inż. Sylwia Gaj

Wymiar zajęć

  • Wykład: 18 godzin
  • Laboratoria: 27 godzin

Program wykładów i ćwiczeń

Program zajęć terenowych

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Topic attachments
ISorted ascending Attachment History Action Size Date Who Comment
Microsoft Word filedoc harmonogram.doc r1 manage 28.0 K 2013-04-11 - 09:27 ReginaTokarczyk  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r19 | r17 < r16 < r15 < r14 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r15 - 2014-09-17 - UlaCislo
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback