Systemy informacji o terenie II

Kierunek: G i K
Rok studiów: IV
Semestr studiów: 7
dotyczy roku ak. 2012/13

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • Krystian Pyka
Ćwiczenia / Laboratoria:
  • Monika Badurska
mail grupowy

Wymiar zajęć

  • Wykład: 10 godzin
  • Ćwiczenia / Laboratoria: 18 godzin ćw. projektowych

Program wykładów

Program ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów - przekierowanie na SIT II Kraków

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Oceny_archiwum

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r22 | r20 < r19 < r18 < r17 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r18 - 2012-12-10 - BadurskaMonika
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback