Język Python na potrzeby GIS

Kierunek: GIFT
Rok studiów: 1
Semestr studiów: 2

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • Mariusz Twardowski

Ćwiczenia / Laboratoria:

  • Mariusz Twardowski

Wymiar zajęć

  • Wykład: [10] godzin
  • E-Learning [8] godzin
  • Ćwiczenia [14] godzin
  • Labolatoria [14] godzin

Program wykładów i ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r2 - 2021-02-22 - MariuszTwardowski
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback