Język Python na potrzeby GIS

Kierunek: GIFT
Rok studiów: 1
Semestr studiów: 2

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • Mariusz Twardowski

Ćwiczenia / Laboratoria:

  • Mariusz Twardowski

Wymiar zajęć

  • Wykład: [10] godzin
  • Ćwiczenia / Laboratoria: [14] godzin

Program wykładów i ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Topic revision: r1 - 2015-10-21 - MariuszTwardowski
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback