-- MartaBorowiec - 13 Mar 2009

Fotogrametria Cyfrowa

Kierunek: Geodezja i Kartografia
Rok studiów: IV
Semestr studiów: 8

Prowadzący zajęcia

Wykłady:
  • Krystian Pyka
Ćwiczenia / Laboratoria:
  • Andrzej Wróbel
  • Sławomir Mikrut

Wymiar zajęć

  • Wykład: 15 godzin
  • Ćwiczenia / Laboratoria: 30 godzin

Opis przedmiotu

[Program + opis przedmiotu]

Materiały do zajęć

Poniżej zamieszczone są materiały do zajęć.

  • Ćwiczenia
Opracowanie ortofotomapy ze zdjęć lotniczych
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r2 - 2009-03-22 - KrystianPyka
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback