Semestr zimowy


Wykłady:

dr inż. Regina Tokarczyk

Ćwiczenia / Laboratoria i Zajęcia Projektowe:

  • dr inż. Regina Tokarczyk
  • dr inż. Sławomi Mikrut
  • mgr inż. Jakub Kolecki
  • dr inż. Urszula Marmol
  • dr inż. Andrzej Wróbel

Wymiar zajęć

  • Wykład: 15 godzin
  • Ćwiczenia / Laboratoria: 15 godzin, Zajęcia Projektowe: 15 godzin

Opis przedmiotu

program_przedmiotu.pdf

Materiały do zajęć

Na stronie z materiałami do zajęć znajdują się wykłady oraz konspekty do ćwiczeń. Dostęp do strony jest ograniczony.

Wykaz ocen

Wykaz ocen
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r3 - 2009-09-30 - ReginaTokarczyk
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback