Teledetekcja i Fotogrametria

Kierunek: Geodezja i Kartografia
Rok studiów: III

Uwaga: do 30 IX 2009 strona wypełniona jest materiałami archiwalnymi z poprzedniego roku akademickiego 2008/09

Semestr 5 (zimowy) Semestr 6 (letni)
Zajęcia terenowe z Fotogrametrii i Teledetekcji

Egzamin

Termin zerowy - 5 czerwca 2009, godz. 17.00, sala 301.

Będzie 5 pytań, w tym co najmniej 1 o charakterze zadania obliczeniowego.

przyklady pytan egzaminacyjnych

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
PDFpdf Albedo.pdf r1 manage 651.0 K 2008-11-19 - 12:48 MartaBorowiec  
PDFpdf Autograf_cyfrowy_VSD.pdf r1 manage 140.5 K 2008-11-19 - 12:48 MartaBorowiec  
PDFpdf Termografia.pdf r1 manage 1128.4 K 2008-11-19 - 12:48 MartaBorowiec  
PDFpdf Wciecie_wstecz_i_w_przod.pdf r1 manage 249.7 K 2008-11-19 - 12:48 MartaBorowiec  
PDFpdf program-tele-foto-sem5-2008-9.pdf r1 manage 40.1 K 2008-11-12 - 12:30 MartaBorowiec  
Microsoft Word filedoc przyklady_pytan_kp_rt-2009.doc r1 manage 46.5 K 2009-05-24 - 20:54 KrystianPyka  
PDFpdf wyklad_3.pdf r1 manage 180.3 K 2008-11-13 - 11:39 MartaBorowiec  
PDFpdf wyklad_4.pdf r1 manage 191.5 K 2008-11-13 - 11:39 MartaBorowiec  
PDFpdf wyklad_5.pdf r1 manage 1273.3 K 2008-11-13 - 11:39 MartaBorowiec  
PDFpdf wyklad_6.pdf r1 manage 437.0 K 2008-11-13 - 11:39 MartaBorowiec  
PDFpdf wyklad_7.pdf r1 manage 223.0 K 2008-11-13 - 11:40 MartaBorowiec  
PDFpdf wyklad_III.pdf r1 manage 79.9 K 2008-11-19 - 12:02 MartaBorowiec  
PDFpdf wyklad_IV.pdf r1 manage 107.9 K 2008-11-19 - 12:02 MartaBorowiec  
PDFpdf wyklad_V.pdf r1 manage 2506.0 K 2008-11-19 - 12:02 MartaBorowiec  
PDFpdf wyklad_VI.pdf r1 manage 836.3 K 2008-11-19 - 12:02 MartaBorowiec  
PDFpdf wyklad_VII.pdf r1 manage 169.2 K 2008-11-19 - 12:02 MartaBorowiec  
PDFpdf wyklady_1_2.pdf r1 manage 211.0 K 2008-11-13 - 11:39 MartaBorowiec  
PDFpdf wyklady_I_II.pdf r1 manage 158.3 K 2008-11-19 - 12:01 MartaBorowiec  
PDFpdf wyklady_VIII_XII.pdf r1 manage 464.7 K 2009-02-06 - 11:59 MartaBorowiec  
PDFpdf wyklady_XIII_XV.pdf r1 manage 740.4 K 2009-02-06 - 11:59 MartaBorowiec  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r18 < r17 < r16 < r15 < r14 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r18 - 2009-10-01 - MartaBorowiec
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback