Cyfrowe przetwarzanie obrazu

Kierunek: Geodezja i Kartografia, stopień II
Rok studiów: I
Semestr studiów: 1

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • dr inż. Sławomir Mikrut
Laboratoria:
  • dr inż. Sławomir Mikrut (grupa GIFT L1 i L2, GIP L1 i L4, GNIK L1 i L4, grupa UKRAINA)
  • dr inż. Natalia Borowiec (grupa GIP L2, GNIK L2, GIGG, Geom)
  • dr inż. Mariusz Twardowski (grupa GIP L3, GNIK L3)

Wymiar zajęć

  • Wykłady: 15 godzin
  • Laboratoria: 15 godzin

Program wykładów i ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r10 < r9 < r8 < r7 < r6 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r8 - 2014-04-03 - SlawomirMikrut
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback