Program wykładów

Definicje fotogrametrii i teledetekcji bliskiego zasięgu – kontekst historyczny. Analityczne metody rozwiązywania sieci fotogrametrycznych stosowane w f.b.z.: model funkcjonalny i stochastyczny, rozwiązanie w oparciu o metodę najmniejszych kwadratów, samokalibracja.

Kalibracja kamer bliskiego zasięgu: wykorzystywane metody, pola testowe. Przegląd sensorów wykorzystywanych w bliskim zasięgu.Przegląd metod optycznych dla bliskiego zasięgu: topografia mory, metody z zastosowaniem światła strukturalnego, light- sectioning, systemy stereowizyjne. Automatyzacja pomiaru na zdjęciach. Zastosowania f.b.z.: inwentaryzacja architektoniczna, inżynieria odwrotna, pomiary przemieszczeń i odkształceń, górnictwo, medycyna.(18. godz.)

Naziemne skanery laserowe, zasada pomiaru i opracowania wyników (4 godz.)

Termografia: podstawy fizyczne techniki termograficznej, konstrukcja i działanie kamer. Wyznaczanie rozkładu temperatury techniką termograficzną. Interpretacja termogramów. Zastosowania termografii w budownictwie i badaniu powierzchni ziemi. Przegląd zastosowań w innych dziedzinach. (4 godz.)

Technika georadarowa: konstrukcje i działanie aparatury georadarowej, sposoby pomiarów, podstawowe równanie metody georadarowej, zasady doboru parametrów pomiarowych, filtracja i interpretacja danych. Przykłady zastosowań w zakresie geodezji i nauk pokrewnych.(4 godz.)

Zasady zaliczenia przedmiotu

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych wystawionych na podstawie kolokwiów z fotogrametrii, obrazowania radarowego, termowizji i skaningu laserowego, przy czym ocena z fotogrametrii ma dwukrotnie wyższą wagę niż z pozostałych części tematycznych.

Ćwiczenia projektowe

Jakub Kolecki - Kalibracja kamer niemetrycznych (2 g)

Alina Wróbel - Termografia (4 g)

Łukasz Ortyl - Technika georadarowa (4 g)

Antoni Rzonca - Naziemny skaning laserowy (4 g)

Kolokwium zaliczeniowe - (2 g)

Ćwiczenia laboratoryjne

Kalibracja aparatu fotograficznego na polu testowym. Fotogrametryczny pomiar i wykonanie modelu 3D obiektu oraz jego wizualizacja.

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r5 < r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r5 - 2012-02-25 - ReginaTokarczyk
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback