Fotogrametria i teledetekcja bliskiego zasięgu

Kierunek: Geodezja i Kartografia, stopień II
Rok studiów: I
Semestr studiów: 1

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

 • Regina Tokarczyk
 • Alina Wróbel
 • Łukasz Ortyl
 • Antoni Rzonca

Ćwiczenia:

 • Jakub Kolecki
 • Alina Wróbel
 • Łukasz Ortyl
 • Antoni Rzonca

Wymiar zajęć

 • Wykład: 30 godzin
 • Laboratoria: 15 godzin
 • Zajęcia projektowe: 15 godzin

Program wykładów i ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r4 - 2012-02-25 - ReginaTokarczyk
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback