Fotogrametria cyfrowa

Kierunek: G i K
Rok studiów: I mag.
Semestr studiów: 2 - r.akad. 2016/17

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • Krystian Pyka (6)
  • Sławomir Mikrut (6 )
  • Elżbieta Pastucha (6 )
Ćwiczenia / Laboratoria:
  • Elzbieta Pastucha
  • Antoni Rzonca

Wymiar zajęć

  • Wykład: 18 godzin
  • Ćwiczenia / Laboratoria: 28 godzin

Program wykładów

Program ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r29 < r28 < r27 < r26 < r25 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r26 - 2018-10-10 - KrystianPyka
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback