Program wykładów

Problemy z integracją danych GIS. Struktura danych przestrzennych w różnych systemach GIS.

Problemy związane z wprowadzaniem danych (pomiarowych, rastrowych, wektorowych, atrybutowych) – optymalizacja. Metadane, standardy, projektowanie, wykorzystanie.

Formaty wymiany danych GIS (standardy światowe, krajowe). Znaczenie i cele standaryzacji w geoinformatyce. Struktura normalizacji informacji geograficznej (OGC, komitet normalizacyjny, INSPIRE). Standardy otwarte i ich związek z wolnym oprogramowaniem.

Wprowadzanie danych do różnych programó GIS, problemy z różnym modelem danych, formatem, układem współrzędnych. Wybór odpowiedniego modelu danych. Wykonywanie analiz przestrzennych w różnych programach - porównanie, optymalizacja.

Przegląd dostępnych baz danych przestrzennych.

Program zajęć projektowych

Analiza przestrzenna wykonana na idywidualnych danych pozyskanych z darmowych baz danych w różnych programach GIS.

  1. Wprowdzenie danych do różnych programów

  2. Wykonanie analizy przestrzennej identycznie w każdym z programów
  3. Porównanie funkcjonalności wykorzystanego oprogramowania
Analiza zawartości baz danych przestrzennych obejmujących podobne zakresy tematyczne
  1. Porównanie obiektów
  2. Określenie miar jakości baz danych
  3. Wykazanie różnic modeli pojęciowych
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r8 < r7 < r6 < r5 < r4 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r8 - 2016-02-14 - BeataHejmanowska
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback