Integracja danych przestrzennych

Kierunek: Geodezja i Kartografia, stopień II

Rok studiów: I
Semestr studiów: 1
Rok akademicki 2019/20

Prowadzący zajęcia

Wykład:

  • Tomasz Pirowski - 5 godz.
  • Krystian Pyka - 10 godz.
Zajęcia projektowe:
  • Tomasz Pirowski - 10 godz.
  • Krystian Pyka - 20 godz.

Wymiar zajęć

  • Wykład: 15 godzin
  • Ćwiczenia projektowe: 30 godzin

Program wykładów i ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r19 < r18 < r17 < r16 < r15 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r19 - 2022-03-14 - KrystianPyka
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback