Program wykładów

Metody i produkty opracowania zdjęć lotniczych

Analityczna budowa modelu na podstawie stereogramu zdjęć lotniczych i jego orientacja bezwzględna. Autografy analogowe, analityczne, cyfrowe. Autogrametryczne opracowanie stereogramu zdjęć lotniczych.

Stereodigitalizacja (wektoryzacja 3D) jako metoda pozyskiwania danych do tworzenia map wektorowych. Aerotriangulacja: cel, rodzaje aerotriangulacji, nowoczesne metody aerotriangulacji (aerotriangulacja cyfrowa, aerotriangulacja z użyciem środków rzutów wyznaczanych za pomocą GPS). Osnowa fotogrametryczna, fotopunkty sztuczne i naturalne.

Pozyskiwanie danych do budowy NMT metodą fotogrametrii cyfrowej, metody automatyzacji pomiaru danych NMT. Inne techniki pomiaru danych do NMT: skaner laserowy, interferometr radarowy.

Mapy fotograficzne. Przetwarzanie geometryczne obrazu. Ortofotografia: zasada ortorektyfikacji, ortoobraz a ortofotomapa, przepróbkowanie obrazu cyfrowego. Rola cyfrowej ortofotomapy w Polsce, standardy ortofotomap, wymagania dotyczące zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych.

Fotogrametryczne stacje robocze, etapy tworzenia map wektorowych i rastrowych.

Podstawy teledetekcji

Promieniowanie elektromagnetyczne, okna atmosferyczne, krzywa spektralna, zakres i rozdzielczość spektralna, obraz wielospektralny, kompozycje spektralne, klasyfikacja obrazów wielospektralnych, model barw RGB, rozdzielczość radiometryczna. Najważniejsze wskaźniki.

Charakterystyka satelitarnych systemów obrazujących. Obrazowanie w zakresie termalnym i radarowym. Podstawy termowizji, kamery, przetwarzanie obrazów termalnych. Przegląd innych technik teledetekcyjnych.

Teledetekcja w monitoringu środowiska. Kalibracja danych teledetekcyjnych.

Wysokorozdzielcze obrazowania satelitarne i ich zastosowanie.

Harmonogram ćwiczeń laboratoryjnych

Kryterium oceniania studentów

Ocena końcowa z przedmiotu:

O=(Ospr-proj+Okol )/2

Ospr-proj – ocena z projektów podlegających ocenie

Okol – ocena z kolokwium

Każdy student ma obowiązek terminowego oddania i zaliczenia tematów wyszczególnionych w harmonogramie. Wskazane projekty są oceniane i ocena ta wliczana jest do końcowej oceny przedmiotu. Termin oddania tematów – 2 tygodnie od zakończenia tematu na ćwiczeniach. Tygodniowa zwłoka w oddaniu tematu powoduje obniżenie o pół stopnia oceny składowej Ospr-proj.

Na ostatnich zajęciach odbędzie się kolokwium z całości materiału obowiązującego na ćwiczeniach i wykładach.

W celu uzyskania zaliczenia każda składowa oceny końcowej powinna być wyższa lub równa 2,5.

Temat

Ilość godzin

Forma zaliczenia tematu

1. Fotogrametryczne opracowanie elementów mapy topograficznej na podstawie stereogramu zdjęć lotniczych

a) orientacja stereogramu zdjęć lotniczych

b) stereodigitalizacja (wektoryzacja treści)

c) pozyskanie danych do NMT)

8

Sprawozdanie na ocenę

Sporządzenie foto i ortofotomapy

4

Sprawozdanie na ocenę

Obraz cyfrowy, interpretacja zdjęć lotniczych i satelitarnych

2

Sprawozdanie

Histogram obrazu cyfrowego, obrazy wielospektralne, kompozycje barwne, krzywa spektralna, komputerowa klasyfikacja obrazów wielospektralnych, klasyfikacja obrazów wielospektralnych – temat obliczeniowy

7

Sprawozdanie na ocenę

Skaning laserowy

4

Sprawozdanie

Kolokwium zaliczeniowe

2

Topic revision: r1 - 2012-09-24 - MartaBorowiec
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback