Teledetekcja i fotogrametria II

Kierunek: Geodezja i Kartografia
Rok studiów: IV
Semestr studiów: 7

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • dr hab.inż. Regina Tokarczyk

Laboratoria:

  • dr hab. inż. Regina Tokarczyk
  • dr inż. Urszula Marmol
  • mgr inż. Elżbieta Pastucha

Wymiar zajęć

  • Wykład: 18 godzin
  • Laboratoria: 27 godzin

Program wykładów i ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Topic revision: r1 - 2012-09-24 - MartaBorowiec
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback