Nr Nazwisko Imię Gimp ML1 ML2 ML3 ML4 ML5 Kol Data Ocena Wstęp Filtracja Automatyzacja Geometria Kolokwium Zaliczenie
1.15 Apola Katarzyna + + + + + +   12,03 5 + + + + 4.0 4.5
1.16 Boroń Katarzyna + + + + + +   12,03 5 + + + + 4.0 4.5
1.7 Chudzińska Joanna + + + + + +   17,03 4,5 + + + + 5.0 5.0
1.10 Ciupek Anna + + + + + +   7,03 5 + + + + 4.5 4.5
1.11 Dłubak Mateusz + - + + + +   13,03 5 zal + +   3.0 3.5
1.2 Dubiel Łukasz + + + + o +   16,03 5 + + + + 4.5 4.5
1.12 Duda Daniel + + + + + +   15,03 4,5 + + + + 3.5 4.0
1.1 Dworak Karol + + + + + +   16,03 4,5   + +   3.0 3.5
1.3 Dynda Michał + + + + o +   12,03 5 + + + + 4.0 4.5
1.14 Gontarz Mateusz + + + + + +   11,03 5 + + + + 5.0 5.0
1.9 Kopiec Krystian + + + + + +   12,03 5 zal + + + 4.5 4.5
1.8 Kot Kamil + + + + + +   12,03 5 zal + + + 5.0 5.0
1.4 Kućmierczyk Tomasz + + + + + +   12,03 5 zal + + + 4.5 4.5
1.13 Lasowski Marcin + + + + + +   18,03 5 + + + + 5.0 5.0
1.5 Madej Rafał + + + + + +   12,03 5 zal + + + 5.0 5.0
2.6 Masłyk Katarzyna + + + + + +   19,03 5 zal + + + 4.5 4.5
2.7 Mikołajewicz Monika + + + + _+ +   18,03 5 + + + + 5.0 5.0
2.12 Mikosza Anna + +   + + +   13,03 5 + + + + 5.0 5.0
2.3 Mucha Katarzyna + + + + + +   19,03 4,5 ++ + + + 3.5 4.0
2.4 Nowak Joanna + + +   + +   18,03 4,5 ++ + + + 3.5 4.0
2.2 Oślizło Tomasz + + + + + +   18,03 5 + + + + 3.5 4.0
2.1 Pałka Paweł + + + + + +   15,03 5 ++ + + + 5.0 5.0
2.10 Rakowski Dawid + + + + + +   17,03 4,5 ++ + + + 4,5 4.5
2.11 Raś Piotr + + + + + +   15,03 5 ++ + + + 5.0 5.0
2.5 Rawicka Anna + + + + + +   13,03 4,5 ++ + + + 4.0 4.0
1.14 Sporysz Marek + + + + + +   18,03 5 ++ + + + 4.0 4.5
1.15 Szulik Paweł + + + + + +   20,03 4 ++ zal +   3.0 3.5
2.8 Walicki Maciej + + + + + +   18,03 4,5 ++ + + + 4.0 4.0
2.9 Warzocha Paweł + + + + + +   18,03 4 ++ + + + 2.5 3.0
1.6 Wiczyńska Aneta + + + o + +     5 + + +   4.0 4.5
2.13 Woś Arkadiusz + + +   + +     5 ++ + +   5.0 5.0

-- MariuszTwardowski - 2013-05-28

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r8 < r7 < r6 < r5 < r4 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r8 - 2013-06-17 - MariuszTwardowski
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback