PROGRAM STUDIÓW:


Lp.

Przedmioty obowiązkowe

Semestr I

Semestr II

W

L

W

L

1

Podstawy skaningu lotniczego i naziemnego

5

5

-

-

2

Przetwarzanie danych skaningu lotniczego

10

20

-

-

3

Metody opracowania typowych produktów skanowania naziemnego

5

254

Integracja skaningu z fotogrametrią, teledetekcją i GIS

5

10

-

-

5

Modelowanie obiektów trójwymiarowych.

-

-

5

10

6

Zastosowania skaningu laserowego w wybranych dziedzinach gospodarki10

20

7

Warsztaty

-

-

-

12


Suma:

25

60

20

57

Lp.

Przedmioty fakultatywne

Semestr I

Semestr II

W

L

W

L

1

Inwentaryzacja zabytków metodami fotogrametrycznymi i skaningu laserowego

-

-

5

15

2

Wykorzystanie skaningu laserowego w leśnictwie
i ochronie środowiska

-

-

5

15

Sylwetka absolwenta:

sylwetka_absolwenta.doc

Karty poszczególnych przedmiotów:

karta_przedmiotu_gornictwo_przemysl.doc

karta_przedmiotu_przetwarzanie_skaning_lotniczy.doc

karta_przedmiotu_podstawy_skaningu.doc

karta_przedmiotu_produkty_skaning_naziemny.doc

karta_przedmiotu_inwentaryzacja.doc

karta_przedmiotu_integracja_foto_tele_gis.doc

karta_przedmiotu_modelowanie.doc

Karta__przedmiotu_LIDAR_w_leśnictwie_i_ochronie_środowiska.doc

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
Microsoft Word filedoc Karta__przedmiotu_LIDAR_w_leśnictwie_i_ochronie_środowiska.doc r1 manage 62.0 K 2009-06-15 - 09:15 UrszulaMarmol  
Microsoft Word filedoc Plan_Studium.doc r1 manage 66.0 K 2009-06-15 - 09:27 UrszulaMarmol  
Microsoft Word filedoc karta_przedmiotu_gornictwo_przemysl.doc r1 manage 64.5 K 2009-06-01 - 11:27 UrszulaMarmol  
Microsoft Word filedoc karta_przedmiotu_integracja_foto_tele_gis.doc r1 manage 63.5 K 2009-06-01 - 11:09 UrszulaMarmol Karta przedmiotu integracja
Microsoft Word filedoc karta_przedmiotu_inwentaryzacja.doc r1 manage 63.5 K 2009-06-01 - 11:17 UrszulaMarmol  
Microsoft Word filedoc karta_przedmiotu_modelowanie.doc r1 manage 63.5 K 2009-06-01 - 11:23 UrszulaMarmol  
Microsoft Word filedoc karta_przedmiotu_podstawy_skaningu.doc r1 manage 62.5 K 2009-06-01 - 11:18 UrszulaMarmol  
Microsoft Word filedoc karta_przedmiotu_produkty_skaning_naziemny.doc r1 manage 70.0 K 2009-06-01 - 11:24 UrszulaMarmol  
Microsoft Word filedoc karta_przedmiotu_przetwarzanie_skaning_lotniczy.doc r1 manage 62.0 K 2009-06-01 - 11:27 UrszulaMarmol  
Microsoft Word filedoc program_studium.doc r1 manage 48.0 K 2009-06-01 - 11:07 UrszulaMarmol Program studium
Microsoft Word filedoc sylwetka_absolwenta.doc r1 manage 48.0 K 2009-06-15 - 09:15 UrszulaMarmol  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r6 < r5 < r4 < r3 < r2 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r6 - 2009-11-11 - MartaBorowiec
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback