Zaawansowane zastosowania GIS II

Kierunek: Geodezja i Kartografia, stopień II
Rok studiów: II
Semestr studiów: 3

Prowadzący zajęcia

Wykłady: Beata Hejmanowska, Tomasz Pirowski

Laboratoria: Beata Hejmanowska, Tomasz Pirowski

Wymiar zajęć

  • Wykład: 30 godzin
  • Laboratoria: 30 godzin

Program wykładów i ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r5 < r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r4 - 2012-11-26 - BeataHejmanowska
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback