Rozkład Webinarów

   <<SeptemberOctober >>
Mo
26
Tu
27
We
28
Th
29
Fr
30
Sa
1
Su
2
24h
       
24h
07:40
08:00
08:20
08:40
09:00
09:20
09:40
10:00
10:20
10:40
11:00
11:20
11:40
12:00
12:20
12:40
13:00
13:20
13:40
14:00
14:20
14:40
15:00
15:20
15:40
16:00
16:20
16:40
17:00
17:20
17:40
18:00
18:20
18:40
19:00
19:20
19:40
20:00
20:20
20:40
21:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MT, S3, 15os Konsultacje
 
 
 
MT, S3, 30os PyGIS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MT, S3, 30os PyGIS
 
 
 
 
 
MT, S3, 15os PyGIS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MT, S3, 15os SD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
07:40
08:00
08:20
08:40
09:00
09:20
09:40
10:00
10:20
10:40
11:00
11:20
11:40
12:00
12:20
12:40
13:00
13:20
13:40
14:00
14:20
14:40
15:00
15:20
15:40
16:00
16:20
16:40
17:00
17:20
17:40
18:00
18:20
18:40
19:00
19:20
19:40
20:00
20:20
20:40
21:00

  • Mo - 16:00 - 17:00 - MT, S3, 15os Konsultacje - white,black
  • Mo - 17:00 - 18:30 - MT, S3, 30os PyGIS - white,black
  • We - 14:40 - 16:10 - MT, S3, 30os PyGIS - white,black
  • We - 16:20 - 17:50 - MT, S3, 15os PyGIS - white,black
  • Fr - 16:00 - 20:00 - MT, S3, 15os SD - white,black

Comments

Format: Dzień - Start - Koniec - Nazwa - font,tło

Kolory: white,gray, lime, maroon orange, navy, purple, red, silver, magenta, green, gray, olive, blue, cyan, beige

Należy zachować wypunktowanie.

-- Mariusz Twardowski - 2020-03-12

Nagrywanie Webinaru w OBS Studio https://fotogrametria.agh.edu.pl/~misiek/filmy/obs_nagrywanie.mkv

-- Mariusz Twardowski - 2020-03-14

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r158 < r157 < r156 < r155 < r154 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r158 - 2022-05-20 - WojciechDrzewiecki
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2022 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback