Rozk≥ad Webinarůw

   <<July >>
Mo
15
Tu
16
We
17
Th
18
Fr
19
Sa
20
Su
21
24h
       
24h
07:40
08:00
08:20
08:40
09:00
09:20
09:40
10:00
10:20
10:40
11:00
11:20
11:40
12:00
12:20
12:40
13:00
13:20
13:40
14:00
14:20
14:40
15:00
15:20
15:40
16:00
16:20
16:40
17:00
17:20
17:40
18:00
18:20
18:40
19:00
19:20
19:40
20:00
20:20
20:40
21:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WD, S1, 12os SWDwZP św
 
 
 
 
 
 
 
 
TP, S4, 30os zaawGIS TSII
 
 
 
 
MT, S3, 15os Konsultacje
 
 
 
MT, S3, 30os PyGIS
 
 
 
TP, S4, 90os PSIP wyk≥
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WD, S1, 3os SIP wykl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WD, S1, 12os Geoinformatyka św
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MT, S3, 30os PyGIS
TP, S4, 30os PSIP św
 
 
 
 
 
MT, S3, 15os PyGIS
WD, S1, 12os SWDwZP w
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WD, S1, 12os Analizy rastrowe w/św
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WD, S1, 12os Analizy rastrowe św
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MT, S3, 15os SD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
07:40
08:00
08:20
08:40
09:00
09:20
09:40
10:00
10:20
10:40
11:00
11:20
11:40
12:00
12:20
12:40
13:00
13:20
13:40
14:00
14:20
14:40
15:00
15:20
15:40
16:00
16:20
16:40
17:00
17:20
17:40
18:00
18:20
18:40
19:00
19:20
19:40
20:00
20:20
20:40
21:00

 • Mo - 16:00 - 17:00 - MT, S3, 15os Konsultacje - white,black
 • Mo - 17:00 - 18:30 - MT, S3, 30os PyGIS - white,black
 • We - 14:40 - 16:10 - MT, S3, 30os PyGIS - white,black
 • We - 16:20 - 17:50 - MT, S3, 15os PyGIS - white,black
 • Fr - 16:00 - 20:00 - MT, S3, 15os SD - white,black
 • Mo - 14:40 - 17:50 - TP, S4, 30os zaawGIS TSII - white, maroon orange
 • Mo - 18:00 - 19:30 - TP, S4, 90os PSIP wyk≥ - white, maroon orange
 • We - 14:40 - 19:30 - TP, S4, 30os PSIP św - white, maroon orange
 • Tu - 8:30 - 10:45 - WD, S1, 3os SIP wykl - black, gray
 • Tu - 16:20 - 17:50 - WD, S1, 12os Geoinformatyka św - black, gray
 • Mo - 12:00 - 14:15 - WD, S1, 12os SWDwZP św - black, gray
 • We - 16:20 - 17:50 - WD, S1, 12os SWDwZP w - black, gray
 • Fr - 9:40 - 11:10 - WD, S1, 12os Analizy rastrowe św - black, gray
 • Th - 13:00 - 16:15 - WD, S1, 12os Analizy rastrowe w/św - black, gray

Comments

Format: DzieŮ - Start - Koniec - Nazwa - font,t≥o

Kolory: white,gray, lime, maroon orange, navy, purple, red, silver, magenta, green, gray, olive, blue, cyan, beige

NaleŅy zachowaś wypunktowanie.

-- Mariusz Twardowski - 2020-03-12

Nagrywanie Webinaru w OBS Studio https://fotogrametria.agh.edu.pl/~misiek/filmy/obs_nagrywanie.mkv

-- Mariusz Twardowski - 2020-03-14

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r164 < r163 < r162 < r161 < r160 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r164 - 2023-06-25 - WojciechDrzewiecki
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback